ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี 

เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า – คลองคอย ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิมเป็นพื้นที่สัมปทานนากุ้งในช่วงปี พ.ศ. 2524 – 2539 ป่าผืนนี้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จปราณบุรี ปี พ.ศ. 2539 กรมป่าไม้สนองพระราชดำริ ด้วยการยกเลิกสัมปทาน และ ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกทั้งยังดำเนินการฟื้นฟูป่าด้วยการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายปลูกป่า ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ในปีพุทธศักราช 2539 ซึ่งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ และ ดำเนินการปลูกป่าชายเลน

เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของปากน้ำปราณ ต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน มาในพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1,000,000 ไร่ ในส่วนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ พื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน FPT 29 และ FPT 29/3 ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “ปลูกป่าแล้วต้องให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้วย” ต่อมาในปี พ.ศ.2547 ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ปตท. ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสที่ทรงคุณค่าหาที่เปรียบมิได้นี้ มาพัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน โดยมีความมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้อย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ระดับประเทศและภูมิภาค และ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระราชทานนามศูนย์แห่งนี้ว่า   “สิรินาถราชินี” แปลว่าที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ไพศาล และ ได้จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ศึกษาฯนี้ โดยเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วน ในตำบลปากน้ำปราณ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม กลุ่มประมง ผู้แทนชุมชน นักธุรกิจ ร่วมเป็นกรรมการบริหารศูนย์ฯ โดย ปตท. ร่วมเป็นกรรมการและรับผิดชอบบริหารจัดการศูนย์ฯ 

ที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ทีตัง : ตําบลปากนําปราณ. อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220

การเดินทาง 

อําเภอหัวหิน มุ่งหน้าสู่ อําเภอปราณบุรีลียวซ้ายตรงหลักกิโลเมตรที 246 ผ่านทางเข้าวนอุทยาน ปราณบุรี ข้ามสะพานท่าลาดกระดาน ผ่าน ตวงสุข เลคฮิลล์ รีสอร์ท แล้วเลียวซ้ายเข้าสู่พืนทีศูนย์ศึกษาฯ

สามารถไปเที่ยวต่อได้ที่…คลิก

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Facebook
GOOGLE
GOOGLE
http://pranburitravel.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3/">
INSTAGRAM