วัดวังก์พง

 

 

ประวัติวัดวังก์พง

เดิมวัดวังก์พงนี้ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ปรากฏตามหนังสือรับรองสภาพวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนา และทะเบียนวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีท่านพระครูวิริยาธิการี (บุญนาค) หรือหลวงพ่อปู่นาคเป็นผู้สร้างเหตุที่หลวงปู่นาคมาสร้างวัดวังก์พงนี้ เพราะท่านต้องการสถานที่สงบเงียบเพื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท่านจึงสร้างเป็นสำนักวิปัสสนาขึ้น ณ ที่บ้านวังก์พง หมู่ที่ ๒ ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานที่นั้นติดกับลำห้วยวังก์พง และที่ดินราษฎร์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟวังก์พงเป็นที่ดินของเจ้าหมื่นคงคณาลักษณ์ถวายที่ดินให้มีเนื้อที่ดินประมาณ ๖ ไร่ เป็นที่ลุ่มคับแคบน้ำท่วมขังตลอดฤดูฝนทุกๆ ปี ต่อมาเมื่อปี ๒๔๓๙ ขุนเสสารคาม(กำนันพลอย  กระแสสินธิ์) ผู้ใหญ่กล้ำ , ผู้ใหญ่โต ได้มานิมนต์ หลวงปู่นาคไปอยู่ที่วัดหัวหิน และต่อมาท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดหัวหิน (วัดอัมพาราม ในปัจจุบันนี้) ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์หนึ่งที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยองค์หนึ่งเมื่อหลวงปู่นาคจากไปแล้วภายในวัดเดิมนี้ก็มีเจ้าอาวาส  องค์ต่อๆ ไปดังนี้

องค์ที่ ๒ คือ หลวงพ่อน้อย

องค์ที่ ๓ คือ หลวงพ่อหัน ตั้งแต่ปี ๒๔๓๙  จนถึงปี ๒๔๙๓

องค์ที่ ๔ คือ หลวงพ่อคลัง

องค์ที่ ๕ คือ หลวงพ่อยุติระหว่างปี ๒๔๙๓ จนถึง ๒๕๐๒

ตามลำดับและต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ก็ได้มีอาตมาภาพพระไพศาล  ยติกโร (พระครูไพโรจน์ยติคุณ) เข้ามาเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ ๖ ต่อมาอาตมาภาพเห็นว่าที่ตั้งวัดเดิมมีสถานที่คับแคบเป็นที่ลุ่ม และมีน้ำท่วมขังทุกๆ ปีในฤดูฝนไม่สะดวกต่อพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญกัน และในปี  พ.ศ. ๒๕๐๔ อาตมาภาพจึงมีมติรวมกันกับชาวบ้าน ว่าเห็นสมควรย้ายวัด มาอยู่ทางฝั่งตะวันตกของสถานีรถไฟวังก์พงด้านหน้าค่ายธนะรัชต์ โดยได้รับศรัทธาจากชาวบ้านถวายที่ดิน และอีกส่วนหนึ่งจัดซื้อขึ้นเพิ่มเติมโดยปัจจุบันมีเนื้อที่ดินทั้งสินประมาณ ๙๕ ไร่ และต่อมาก็ได้ดำเนินการขออนุญาตขอพระราชทานวิสุงคามสีมาถูกต้องตามพระราชบัญญัติ การปกครองคณะสงฆ์ทุกประการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามลำดับขั้นตอน ณ ที่ตั้งวัดใหม่มีแนวดังต่อไปนี้

แนวทิศตะวันตก ติดที่ดินของโรงเรียนลักษณ์วิทยา คือ โฉนดเลขที่ ๑๐๘๗ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ดิน ๙ ไร่ ๔๐ ตารางวา
แนวทางทิศตะวันออก เป็นที่ดินมือเปล่า ไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของนายฟุก  สุขมาก ๒ แปลง นายอ่วน  อินทร ๑ แปลง ซึ่งกำลังดำเนินการออกโฉนดโดยกองออกเดินสำรวจกรมที่ดิน สาขาปราณบุรี เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการออกโฉนดให้อยู่ในขณะนี้มีเนื้อที่ดินประมาณ ๔๐ ไร่

แนวทางทิศเหนือ คือ ด้านหน้ากำแพงรั้ววัดติดกับที่ราชพัสดุยกให้ค่ายธนะรัชต์ปลูกป่าโครงการเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชินี

แนวทางทิศใต้ เป็นที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๒๗๙ มีเนื้อที่ดิน ๔๗ ไร่ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา กำหนดให้เป็นที่ตั้งของวัดวังก์พงตามรายงานการประชุมเถรสมาคม และให้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา ที่ได้แนบสำเนาเอกสารมาท้ายหนังสือประวัติวัดนี้แล้วตามลำดับ

ส่วนวัดวังก์พงเก่าขณะนี้ก็เหลือไว้แต่เพียงบันไดเก่าแก่ และเป็นที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง ณ ปัจจุบันนี้ ดังนั้นวัดวังก์พงตั้งแต่เริ่มสร้างมาจนถึงปัจจุบันนี้จึงมีอายุได้ ๑๒๐ ปี ผ่านมาแล้ว

 

 

สถานที่ตั้งของวัดวังก์พง

 

คลิกเพื่อดูรูปไหญ่

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Facebook
GOOGLE
GOOGLE
http://pranburitravel.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%87/">
INSTAGRAM