ปากน้ำปราณ

ทะเลปากน้ำปราณบุรี

ทะเลสวย หาดทรายขาว ล่องเรือชมแม่นําปราณบุรี สัมผัสวิถีชาวปากนําปราณ ชายหาดปากนํา ปราณ เป็นชายหาดทียาวต่อเนืองจากชายหาดหัวหิน ประกอบด้วย วนอุทยานปราณบุรี และชายหาดทีสวยงามทอด ยาวจรดอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด แม้จะอยู่ใกล้หัวหินแต่เป็นชายหาดทีเงียบ

สงบร่มรืน มีทีพักหลายแห่งให้ บริการ บริเวณ “ปากนําปราณ” คือ บริเวณช่วงทีแม่นําปราณบุรีไหลลงสู่ทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง หมู่บ้านแห่งนีจึงกลายเป็นศูนย์รวมอาหารทะเลจําหน่ายในราคาย่อมเยาว์ อาหารทะเลทีขึนชือของทีนี คือ ปลาหมึก สด ปลาหมึกแดดเดียว ปลาหมึกแห้ง กะปิเคย กุ้งแห้ง

ที่ตั้งทะเลปากน้ำปราณ

ทีตัง : ต.ปากนําปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การเดินทาง : จากถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าลงใต้ เลียวขวามาตามเส้นทางสู่ปากนําปราณ เมือมาจนสุดทางจะมีถนน เลียบชายหาดปราณบุรี

สามารถไปเที่ยวต่อได้ที่…คลิก

 

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Facebook
GOOGLE
GOOGLE
http://pranburitravel.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93/">
INSTAGRAM